FACHLITERATUR

ARBURG, Adrian von a Tomáš STANĚK (ed.). Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951. Češi a Němci do roku 1945. Úvod k edici. Díl I. Středokluky: Zdeněk Susa, 2010.

ARBURG von, Adrian a  Tomáš STANĚK (ed.). Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951. Dokumenty z českých archivů. Duben – srpen/září 1945: “Divoký odsun“ a počátky osídlování. Díl II. Sv. 1. Středokluky: Zdeněk Susa, 2011.

BACH, Adolf. Deutsche Namenkunde. Die deutschen Personennamen; die deutschen Personennamen in geschichtlicher, geographischer, soziologischer und psychologischer Betrachtung. Heidelberg: Carl Winter, 1953.

BENEŠ, Josef. O českých příjmeních. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962.

BENEŠ, Josef. Německá příjmení u Čechů I. Rejstříky zpracovala Marie Nováková. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 1998.

BUBENÍK Jiří a Jaroslav KŘESŤAN. Zjišťování národnosti jako problém statistický a politický: zkušenosti ze sčítání lidu za první republiky. In: BUBENÍK, J. a J. KŘESŤAN. Paginae historiae: sborník Státního ústředního archivu v Praze. 3, 1995, S. 119-140.

BOK, Václav. Úvod do germanistiky České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1995.

BRECHENMACHER, Josef Karlmann. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Familiennamen I-II. Limburg a. d. Lahn: C. A. Starke, 1957-1963.

ČAPKA, František, SLEZÁK, Lubomír a Jaroslav VACULÍK. Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce. Brno: Akademické nakladatelství, 2005.

DUDOK, Miroslav. Kultúran identita a vlastné meno. In: KRŠKO, J. a M. MAJTÁN, eds. Vlastné mená v jazyku a spoločnosti. 14. slovenská onomastická konferencia. Bratislava-Banská Bystrica: Jazykovedný ústav L. Štúra SAV-Fakulta humanistných vied a Pedagogická fakulta UMB, 2000, s. 21-25.

EICHLER, Ernst (Hrsg.). Namenforschung. Ein internationales Handbuch zur Onomastik. Berlin [u.a.]: de Gruyter, 1995.

EICHLER, Ernst. Historische Sprachräume an der westlichen Peripherie des Westslawischen im Lichte der Onomastik. In: KRŠKO, J. a M. MAJTÁN, eds. Vlastné mená v jazyku a spoločnosti. 14. slovenská onomastická konferencia. Bratislava-Banská Bystrica: Jazykovedný ústav L. Štúra SAV-Fakulta humanistných vied a Pedagogická fakulta UMB, 2000, s. 37-51.

FEHR, Götz. Fernkurs in Böhmisch: grindliche und gewissenhafte Ajnfírung in špráchliche und kulináriše Špecialitétn inklusive Begegnung mit Land, Lajtn und Fíchern. Frankfurt am Main: Insel Verlag, 1991.

GALLMANN, Peter. Zur Morphosyntax der Eigennamen im Deutschen, in: LÖBEL, E. (Hrsg.). Lexikalische Kategorien und Merkmale. Tübingen: Niemeyer 1997, S. 73-86. 

GOTTSCHALD, Max. Deutsch Namenkunde. Mit einer Einführung in die Familienkunde von Rudolf Schützeichel. 6., durchgesehene und bibliographisch aktualisierte Auflage. Berlin-New York: Walter de Gruyter, 2006.

HORNUNG, Maria. Lexikon österreichischer Familiennamen. St. Pölten – Wien: Verlag Niederösterreichisches Pressehaus, 1989.

JANEČKOVÁ, Marie a Alena JAKLOVÁ. Das Lébn ist lajdr keine Wuršt nicht, es hat núr ajn Ende. Jazyková charakteristika jihočeského regionu. In: A. KOMLOSYOVÁ, V. BŮŽEK a F. SVÁTEK, eds. Kulturen an der Grenze. Wien: Promedia Druck- und Verlaggesellschaft, 1995, s. 223-228.

JEDLIČKA, Alois. K problematice jazykové situace. Slovo a slovesnost. 1978, roč. 39, č. 3-4, s. 300-303.

KINTZL, Emil a Jan FISCHER. Zmizelá Šumava. Zlín: Nakladatelství Kniha Zlín, 2015.

KLAUSMANN, Hubert. Atlas der Familiennamen von Bayern. Ostfildern – Thorbecke, 2009.

KNAPPOVÁ, Miloslava. Společenské poměry a volba rodných jmen v Česku. In: KRŠKO, J. a M. MAJTÁN, eds. Vlastné mená v jazyku a spoločnosti. 14. slovenská onomastická konferencia. Bratislava-Banská Bystrica: Jazykovedný ústav L. Štúra SAV-Fakulta humanistných vied a Pedagogická fakulta UMB, 2000, s. 171-176.

KNAPPOVÁ, Miroslava. Naše a cizí příjmení v současné češtině, Liberec: AZKORT, (2. vyd.) 2008.

KNAPPOVÁ, Miloslava. K evidenci příjmení v Česku v r. 2007. In: HARVALÍK, M., MINÁŘOVÁ, E. a J. M. TUŠKOVÁ, eds. Teoretické a komunikační aspekty proprií. Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu.. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2009, s. 133-141.

KOHLHEIM, Rosa. Typologie und Benennungssysteme bei Familiennamen: prinzipiell und kulturvergleichend, in: EICHLER, E. (Hrsg.). Namenforschung. Ein internationales Handbuch zur Onomastik. Berlin [u.a.]: de Gruyter 1995, S. 1247-1259.

KOHLHEIM, Rosa a Volker KOHLHEIM. Familiennamen: Herkunft und Bedeutung. Mannheim – Leipzig – Wien - Zürich: Dudenverlag, 2005.

KONRÁD, Edmond. Nač vzpomenu. Praha: Československý spisovatel, 1957.

KOSS, Gerhard. Namenforschung. Eine Einführung in die Onomastik. Tübingen: Niemeyer, 2002.

KRŠKO, Jaromír. Sociálné-psychologické aspekty pomenovania. In: KRŠKO, J. a M. MAJTÁN, eds. Vlastné mená v jazyku a spoločnosti. 14. slovenská onomastická konferencia. Bratislava-Banská Bystrica: Jazykovedný ústav L. Štúra SAV-Fakulta humanistných vied a Pedagogická fakulta UMB, 2000, s. 75-84.

KUBŮ, František a Petr ZAVŘEL. Zlatá stezka. Historický a archeologický výzkum významné středověké obchodní cesty. 1. Úsek Prachatice – státní hranice. České Budějovice: Jihočeské muzeum v českých Budějovicích – Prachatické muzeum Prachatice, 2007.

KUNZE, Konrad. dtv-Atlas Namenkunde. Vor- und Familiennamen im deutschen Sprachgebiet. München, Dt. Taschenbuch-Verl., 1998.

MATÚŠOVÁ, Jana. Německá vlastní jména v češtině. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015.

MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Praha: Agentura Pankrác, 2015.

NEWERKLA, Stefan Michael. Areály jazykového kontaktu ve střední Evropě a německo-český mikroareál ve východním Rakousku. Slovo a slovesnost2007, roč. 68, s. 271-286.

NEWERKLA, Stefan Michael. Sprachkontakte Deutsch – Tschechisch - Slowakisch. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011.

NÜBLING, Damaris/FAHLBUSCH, Fabian/HEUSER, Rita. Namen. Eine Einführung in die Onomastik. Tübingen: Narr Francke, 2., überarb. und erw. Auflage 2015

PLESKALOVÁ, Jana. Vývoj vlastních jmen osobních v českých zemích v letech 1000-2010. Brno: Host-Masarykova univerzita Brno, 2011.

PODHOLA, Roman 583 portrétů zmařené Šumavy. Česko: R. P., 2016.

RADA, František. Když se psalo c. k.: ze života Českých Budějovic na počátku století. České Budějovice: Nakladatelství České Budějovice, 1966.

RÁDL, Emanuel. Válka Čechů s Němci. Praha: Melantrich, (2. Aufl.) 1993.

RÁDL, Emanuel. Národnost jako vědecký problém. Praha: O. Girgal, 1929.

Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. prosince 1930. Díl I.: Růst, koncentrace a hustota obyvatelstva, pohlaví, věkové rozvrstvení, rodinný stav, státní příslušnost, národnost, náboženské vyznání. Praha: Státní úřad statistický, 1934, tab. 4, s. 26-34.

SCHWARZ, Ernst. Jazyk německý na území ČSR. In: Československý vlastivěda. Díl III. Jazyk. Praha: „Sfinx“- B. Janda, 1934.

SCHWARZ, Ernst. Deutsche Namenforschung I. Ruf- und Familiennamen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1949.

SCHWARZ, Ernst. Sudetendeutsche Familiennamen aus vorhussitischer Zeit (Ostmitteleuropa in Vergangenheit und Gegenwart 3). Köln: Böhlau, 1957.

SCHWARZ, Ernst. Sudetendeutsche Familiennamen des 15. und 16. Jahrhunderts. München: Robert Lerche, 1973.

STANĚK, Tomáš. Německá menšina v českých zemích 1948-1989. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1993.

ŠATAVA, Leoš. Jazyk a identita etnických menšin: možnosti zachování a revitalizace. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009.

ŠRÁMEK, Rudolf. Úvod do obecné onomastiky. Brno, Masarykova univerzita Brno, 1999.

ŠRÁMEK, Rudolf. Zu den Entlehnungen deutscher Personennamen ins Tschechische, in: TROST, K. (Hrsg.). Deutsch-tschechische Sprachbeziehungen. Germanismen, Personennamen, Ortsnamen. Regensburg: Roderer, 2000, S. 65-83.

THURMAIR, Maria. Eigennamen als kulturspezifische Symbole oder: Was Sie schon immer über Eigennamen wissen wollten, in: ANGLOGERMANICA ONLINE 2002, S. 84-102.

WAGNER-KERN, Michael. Staat und Namensänderung. Die öffentlich-rechtliche Namensänderung in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert, Tübingen: Mohr Siebeck 2002.

WIEDEMANN, Andreas. “Pojď s námi budovat pohraničí!” Osídlování a proměna obyvatelstva bývalých Sudet 1945-1952. Praha: PROSTOR, 2016.

 

INTERNETOVÉ ODKAZY

Místopisný průvodce. Prachatice. Základní informace. Počet obyvatel obce Prachatice. https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/6954/prachatice/pocet-obyvatel/

Něco málo statistiky o obyvatelích ve městě – Město Volary. Vítejte na oficiálních stránkách města. http://www.mestovolary.cz/7-Mesto-Volary/75-Neco-malo-statistiky-o-obyvate

Německá národnost na území ČR. Český statistický úřad. https://www.czso.cz/csu/czso/nemecka_narodnost

Obce s pověřeným obecním úřadem. https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=13101

Obyvatelstvo – Prachatice. Prachatice. Oficiální web města. Brána Šumavy. http://www.prachatice.eu/mesto/zakladni-informace/obyvatelstvo-0

Paměť národa, 30. 5. 1945 - 29. 10. 1946. Odsun Němců z ČSR. http://www.pametnaroda.cz/anniversary/detail/id/32?locale=cs_CZ

Prachatice. Základní informace. Počet obyvatel města Prachatice k 1. 1. 2017. https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/6954/prachatice/pocet-obyvatel/

RISY.cz – Obce – Netolice. http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=550442

Sčítání lidu 1921, SOkA České Budějovice, digitálně přístupné: https://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=0&doctree=1sekace&id=600007

ALEX. Historische Rechts- und Gesetzestexte Online. http://alex.onb.ac.at/tab_tgb.htm

Český statistický úřad: První Československé sčítání lidu 1921. https://www.czso.cz/csu/sldb/prvni_ceskoslovenske_scitani_lidu_1921

Jihočeské listy, dostupné v Digitální knihovně JVK (Kramerius): http://kramerius.cbvk.cz/search/i.jsp?pid=uuid:b49c4425-8483-4445-9f65-4df0cca55e3d&q=jiho%C4%8Desk%C3%A9%20listy

Republikán, dostupné v Digitální knihovně JVK (Kramerius): http://kramerius.cbvk.cz/search/i.jsp?pid=uuid:d2413e3b-4ad9-41c0-98eb-e57f77995b38&q=republik%C3%A1n

Budweiser Zeitung, dostupné v Digitální knihovně JVK (Kramerius): http://kramerius.cbvk.cz/search/i.jsp?pid=uuid:b6ac1138-99ca-4e41-92ef-2d81883c0729&q=budweiser%20zeitung