Hlavním cílem projektu je zintenzivnění přeshraniční spolupráce mezi vysokoškolskými vzdělávacími institucemi v jihočesko-východobavorském regionu, konkrétně mezi Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Univerzitou Pasov, a harmonizace vzdělávání na fakultách obou univerzit.

 

Projevem harmonizace nabídky vzdělávání zajišťované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích Univerzitou Pasov jsou tyto aktivity:

1. Společná česko-bavorská výzkumná strategie zaměřená na postižení jazykových a literárních aspektů dokládajících společnou kulturu a historii česko-bavorského regionu implementovaná do výuky vybraných předmětů.

2. Realizace pravidelných mezinárodních workshopů (dvakrát za rok, celkem 6 workshopů), na nichž budou účastníky projektu, tj. akademickými pracovníky a studenty, prezentovány průběžné výsledky řešení projektu; tím bude zároveň docházet ke zvyšování odborných, jazykových a interkulturních kompetencí studentů.

3. Vývoj dvojjazyčné databáze obsahující všechna data zjištěná výzkumem. Na základě této databáze bude zpracována dvojjazyčná mobilní aplikace a dále i dvoudílná (česká a německá) publikace; všechny projektové výstupy budou začleněny do studijních programů a oborů obou univerzit. Půjde tedy o vypracování nových studijních a výukových materiálů ke společným jazykovým a literárním aspektům východobavorského a jihočeského regionu.

4. Mobilní aplikace bude zároveň nabídnuta i veřejnosti, konkrétně informačním a kulturním střediskům a turistickým centrům.

5. Závěrečná konference určená pro odborníky, studenty a širokou akademickou veřejnost obou univerzit.

Dalším přínosem projektu je oživení společného kulturního dědictví jihočesko-bavorského regionu a jeho zachování v udržitelné formě i pro příští generace.

 

Nejdůležitější plánované výsledky projektu:

- Zintenzivnění spolupráce mezi Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Univerzitou Pasov formou těsné kooperace mezi českými a bavorskými akademickými pracovníky a studenty při řešení projektu.

- Výměna odborných zkušeností a zvýšení jazykových kompetencí akademických pracovníků a studentů obou univerzit při pravidelně organizovaných poradách a workshopech.

- Vývoj a zpracování dvojjazyčné databáze zaznamenávající všechna data týkající se společného jazykově-literárního dědictví jihočesko-východobavorského regionu.

- Dvojjazyčná mobilní aplikace vytvořená na základě výše uvedené databáze určená pro výuku ve studijních programech/oborech obou univerzit.

- Dvoudílná (česká a německá) publikace týkající se společné kultury a historie v jazyce a literatuře obou regionů. Tato publikace bude mít rovněž funkci studijních a výukových materiálů na obou univerzitách.

Uvedená dvoudílná publikace stejně jako mobilní aplikace budou nabídnuty také veřejnosti, konkrétně informačním a kulturním střediskům a turistickým svazům.

Mobilní aplikaci bude moci kromě toho využít i kterýkoli zájemce vlastnící smartphone.

Tím budou využity nové technické možnosti pro šíření a zprostředkování vzdělávacích obsahů.

Všechny uvedené výsledky projektu ovlivní vysokoškolské profesní vzdělávání na obou univerzitách, a to jak v části odborné, tak i jazykové a interkulturní.

Takto zvýšená kvalifikace se následně projeví i ve zvýšené úspěšnosti univerzitních absolventů na regionálním trhu práce.

 

Pozitivní dopady výsledků projektu jsou následující:

- Kooperace české a bavorské univerzity na úrovni akademických pracovníků, studentů a odborného/administrativního personálu.

- Oživení společného kulturního dědictví jako společného prostoru určeného pro život a vzdělávání obou etnik a přímé internetové zpřístupnění zjištěných dat regionálnímu obyvatelstvu.

- Zlepšení a sjednocení obsahu vzdělávacích programů/oborů obou univerzit.

- Implementace výsledků výzkumu do studijních oborů a do výukové praxe (reciproční vedení bakalářských a diplomových prací) obou univerzit.

- Zvýšení jazykových a interkulturních kompetencí studentů.

- Vytvoření odborné a vzdělávací platformy pro budoucí projekty a další spolupráci obou institucí.

Výše uvedeným způsobem je zároveň zajištěna i udržitelnost výsledků projektu.

Ta je dále podpořena:

- Spoluprací s informačními a kulturními středisky a turistickými centry v česko-bavorském regionu, čímž dojde k využívání výsledků projektu na obou stranách i po jeho ukončení.

- Výsledky projektu se stanou trvalou součástí výukového obsahu studijních programů a oborů obou univerzit.

 

Dosažené výsledky projektu budou po jeho ukončení využívány v několika formách:

- Při tvorbě společné česko-bavorské výzkumné strategie dojde k vytvoření společných

pracovních týmů, které budou v oblasti akademické sféry spolupracovat i po skončení projektu.

- Za spolupráce zainteresované veřejnosti budou pokračovat ve výzkumu jazykové situace (regionální historie, regionální literatura a regionální onomastika) v sousedních regionech na dotačním území.

- Společné výsledky zkoumané tematiky se stanou trvalou složkou studijních a výukových materiálů obou univerzit.

- Výsledky projektu jsou záměrně připravovány v dvojjazyčné verzi, aby našly uplatnění u co nejširší odborné i laické veřejnosti dotčených regionů a budou volně přístupné i po ukončení projektu.

- Rovněž mobilní aplikace najde prostřednictvím informačních a kulturních středisek i turistických svazů využití po ukončení projektu, neboť bude bezplatně přístupněna.

- Webové stránky projektu jsou zpracovány tak, aby jejich zpřístupnění pokračovalo i po ukončení projektu.

- Souhrnně tak dojde k vytvoření trvalých duchovních hodnot důležitých pro budoucnost obou příhraničních regionů.