LITERATURA

ALTARRIBA, Jeanette a Roberto R. HEREDIA. An introduction to bilingualism: priciples and processes. New York: Hove: Routledge, 2008.

APPEL, René a Pieter MUYSKEN. Language Contact and Bilingualism. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006.

ARDILA, Alfredo a Eliane RAMOS. Speech and language disorders in bilinguals. New York: Nova Science Publishers, 2007.

BAKER, Colin. Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Philadephia: Multilingual Matters Lts, 1993.

BAKER, Colin a Anne SIENKEWICZ. The Care and Education of Young Bilinguals: An Introduction for Professionals. Great Britain: Multilingual Matters Ltd, 2000.

BAKER, Colin a Sylvia Prys JONES. Encyclopedia of bilingualism and bilingual education. Philadelphia, PA: Multilingual Matters, 1998.

BALBONI, Paolo E. Le sfide di Babele: insegnare le lingue nelle societa complesse. Milán: UTET Univerzita, 2012.

BARRON-HAUWAERT, Suzanne. Bilingual Siblings: Language use in Families. United Kingdom: Multilingual Matters, 2011.

BARRON-HAUWAERT, Suzanne. Language Strategies for Bilingual Families. Great Britain: Cromwell Press Ltd, 2004.

BHATIA, Tej K. a William C. RITCHIE. The handbook of bilingualism and multilingualism. 2nd edition. Malden: Blackwell, 2013.

BIALYSTOK, Ellen. Bilingualism in Development : Language, Literacy, and Cognition. United Kingdom: Cambridge University Press, 2001.

CANTONE, Katja Francesca a William C RITCHIE. Code-switching in bilingual children: poznatky vývojové psycholingvistiky. Vyd. 1. Dordrecht: Springer, 2007.

CRAWFORD, James. Bilingual Education: History, Politics, Theory and Practice. United States of America: Fourth Edition, 1999.

CUNNINGHAM, Una. Growing up with two languages: a practical guide for the bilingual family. Londýn, New Yourk: Routledge Taylor & Francis Group, 2011.

DE GROOT, Annette M. B. Language and cognition in bilinguals and multilinguals: an introduction. London: Routledge, Psychology Press Book, 2015.

DOYÉ, Peter. Didaktik der bilingualen Vorschulerziehung: dargestellt am Beispiel der vorschulischen Einrichtungen in Berlin und Wolfsburg. Tübingen: Gunter Narr, 2009.

DÖRNYEI, Zoltán. The psychology of sekond langure aguisition. Oxford: Oxford University Press, 2009.

DÖRNYEI, Zoltán a Ema USHIODA. Motivation, langure identity and the L2 self. Bristol, UK; Buffalo, NU; Toronto: Multilingual Matters, 2009.

FTHENAKIS, Wassilios et al. Bilingual-bikulturelle Entwicklung des Kindes. Ein Handbuch für Psychologen, Pädagogen und Linguisten. Mnichov: Staatsinstitut für Frühpädagogik, 1985.

FUNDA, František. Bilingvnost v česko-bavorském pohraničí. České Budějovice, 2018. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky.

GARCÍA, Eugene E. a José E. Náñez Sr. Bilingualism and cognition: Informig research, pedagogy and policy.  Washimgton, DC: American Psychological Association, 2011.

GARCÍA, Ofelia. – ZAKHARIA Zeena. – OTCU, Bahar. Bilingual Community Education and Multillingualism. Beyond Heritage Languages in a Global City. Great Britain. [b.m.]: Short Run Press Ltd., 2012.

GROOT, Annette M. B. de, Jean-Marc DEWAELE a Alex HOUSEN. Language and Cognition in Bilinguals and Multilinguals an Introduction: findings and problems. Hoboken: Taylor, 2002.

GROSJEAN, François. Life with two languages: an introduction to bilingualism. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2001.

HAMERS, Josiane F; BLANC, Michel H. Bilinguality and bilingualism. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

HARDING-ESCH, Edith a Philip RILEY. Bilingvní rodina. Praha: Portál, 2008.

JAVŮRKOVÁ, Ivana. Děti s bilingvní výchovou v mateřské škole z pohledu rodiny. České Budějovice, 2012.

JELÍNEK, Stanislav. K některým otázkám bilingvismu (I). Cizí jazyky. 2004/2005, roč.

48, č. 5, s. 153-155.

JELÍNEK, Stanislav. K některým otázkám bilingvismu (II). Cizí jazyky. 2005/2006,

roč. 49, č. 1, s. 8-11.

KUTÁLKOVÁ, Dana. Vývoj dětské řeči krok za krokem: bilingual langure processing. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2010.

LANZA, Elizabeth. Language mixing in infant bilingualism: a sociolinguistic perspective. n.e. New York: Oxford University Press, 1997.

MONTANARI, Elke. Mit zwei Sprachen groß werden. Mehrsprachige Erziehung in Familie, Kindergarten und Schule. Mnichov: Kösel-Verlag, 2002.

MORGENSTERNOVÁ M., L. ŠULOVÁ a L. SCHÖLL. Bilingvismus a interkulturní komunikace. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011.

MYERS-SCOTTON, Carol. Contact linguistics: bilingual encounters and grammatical outcomes. Oxfodr: Oxford University Press, 2002.

MYERS-SCOTTON, Carol. Multiple voices: an introduction to bilingualism. Oxford: Cartlon: Blackwell, 2006.

NEKVAPIL, J., M. SLOBODA a P. WAGNER. Mnohojazyčnost v České republice: základní informace. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009.

NICOL, Janet. One mind, two languages: bilingual language processing. Malden, MA: Blackwell, 2001.

PAVLENKO, Aneta. (Ed.) Bilingual Minds. Emotional Experience, Expression and Representation. Great Britain. [b.m.]: MPG Books Ltd., 2006.

PAVLENKO, Aneta. The bilingual mind: and what it tells us about language and thought. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

PEUTELSCHMIEDOVÁ, Alžběta. Mařenko, řekni Ř: aby to dětem dobře mluvilo. Praha: Grada, 2007.

POKORNÝ, Jan. Lingvistická antropologie: jazyk, mysl a kultura. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010.

PRŮCHA, Jan. Dětská řeč a komunikace: Poznatky vývojové psycholingvistiky. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011.

REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009.

ROMAINE, Suzanne. Bilingualism. 2nd ed. Malden: Blackwell, 1995.

ŠATAVA, Leoš. Jazyk a identita etnických menšin: moţnosti zachování a revitalizace. Praha: SLON, 2009.

ŠTEFÁNIK, Jozef. Antológia bilingvizmu. Bratislava: Academic Electronic Press, 2003.

ŠTEFÁNIK, Josef. Jeden člověk, dva jazyky. Dvojjazyčnosť u detí – predsudky a skutočnosť. Bratislava: AEP, 2000.

ŠULOVÁ, Lenka a Š. BARTANUSZ. Dítě vyrůstající v bilingvní rodině. In Mertin,V.,& Gillernová, I. Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha: Portál, 2010.

TAKEUCHI, Masae. Raising Children Bilingually through the 'One Parent-One Language' Approach: A Case Study of Japanese Mothers in the Australian Context. Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 2006.

TRACY, Rosemarie. Wie Kinder Sprachen lernen: und wie wir sie dabei unterstützen können. Tübingen: Francke Verlag, 2008.

TRIARCHI-HERMANN, Vassilia. Mehrsprachige Erziehung. Wie Sie Ihr Kind fördern. Mnichov: Ernst Reinhardt Verlag, 2006.

WEI, Li, Jean-Marc DEWAELE a Alex HOUSEN. Opportunities and challenges of bilingualism: findings and problems. New York: Mouton de Gruyter, 2002.

 

INTERNETOVÉ ZDROJE

ABDEL JALIL, S. Grammatical perspective on Code-switching [online]. [cit. 2016-10-09].   Dostupné z: http://www.revel.inf.br/files/artigos/revel_13_grammatical_perspectives_on_code_switching .pdf.

BRADÁČOVÁ, Z. Bilingvismus z pohledu rodičŧ. Info-Zpravodaj 2001 [online]. 19. 3.

2007, 9, 4, [cit. 2010-09-27]. Dostupné z: http://ruce.cz/ clanky/186-bilingvismus-z-pohledu-rodicu.

DE HOUWER, A. Two or more languages in early childhood: Some general points and

practical recommendations. Washington, DC: Center for Applied Linguistics, 1999. [online]. [cit. 2016-10-09]. Dostupné z: http://cal.org/resources/digest/earlychild.html.

DOCKRILL, Peter. Bilingual people are twice as likely to recover from a stroke, study finds. In Science Alert [online]. [cit. 2016-10-09]. Dostupné z: http://www.sciencealert.com/bilingual-people-are-twice-as-likely-to-recover-from-a-stroke-study-finds.

DOSKOČILOVÁ, Kateřina. Co je to bilingvismus? Kolik řečí umíš? [online]. 2002 [cit.

2016-10-9]. Dostupné z: http://ucjtk.ff.cuni.cz/publikace/23-02/kolikreci.htm.

FIELD, Fredric. Bilingualism in the USA: the case of the Chicano-Latino community [online]. Amsterdam: John Benjamins Pub. Co., 2011. Studies in bilingualism (SiBil), v. 44[cit. 2016-10-05]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10495905.

GROSJEAN, F. Bilingual: Life and Reality. Harvard University Press, 2010. [cit. 2016-10-09].    Dostupné z: http://francoisgrosjean.ch/myths_en.html.

HOWELL, P., S. DAVIS a R. WILLIAMS. The effects of bilingualism on stuttering

during late childhood. In: Archives of Disease in Childhood [online]. 2008 [cit. 2016-

10-09]. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2597689/.

JANÍK, Miroslav. Mnohojazyčnost jako dílčí cíl výuky cizích jazyků a možnosti její podpory. Pedagogická Orientace [online]. [cit. 2016-10-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/pedor/article/view/1689. 

LEE, CH. T. Successfully Raising Bilingual Children An Analysis of Methods Used by Parents in the Fostering of Child Bilingualism. University of Dublin, 2007. Diploma thesis.

[online]. [cit. 2016-10-09].   Dostupné z: https://www.cs.tcd.ie/undergraduate/computer-science-language/bacsll_web/chlee0607.pdf.

LOWRY, Lauren. Bilingualism in Young Children: Separating Fact from Fiction [online]. [cit. 2016-10-09]. Dostupné z: http://www.hanen.org/Helpful-Info/Articles/Bilingualism-in-Young-Children—Separating-Fact-fr.aspx.

MARCOS, Kathleen M. Benefits of Being Bilingual [online]. [cit. 2016-10-09]. Dostupné z: http://www.cal.org/earlylang/benefits/marcos.html.

O bilingvní výchově. Bilingvni-vychova.com [online]. ©2013-2016 Jana Gamsworthy [cit. 4. 10. 2016]. Dostupné z: http://www.bilingvni-vychova.com/.

SOFFIETTI, James P. Bilingualism and Biculturalism. The Modern Language Journal. Volume 44, Issue 6, pages 275–277. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/modl.1960.44.issue-6/issuetoc.

STOW, Carol a Barbara DODD. A survey of bilingual children referred for investigation of communication disorders: a comparison with monolingual children referred in one area in England. Journal of Multilingual Communication Disorders [online]. 2005. [cit. 2016-10-09]. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14769670400009959.