Projekt Aus der Tradition in die Zukunft. Das sprachlich-literarische Erbe Ostbayerns und Südböhmens als Fokus universitärer Zusammenarbeit / Od tradice k budoucnosti. Jazykově-literární dědictví Východního Bavorska a jižních Čech jako fokus univerzitní spolupráce je reakcí na Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko. Cíl EÚS 2014 – 2020, prioritní osa 3: Investice do dovedností a vzdělávání, specifický cíl 101: Odbourání jazykových a systémových překážek ve vzdělávání.

V regionálních souvislostech hrají vysoké školy významnou úlohu v oblasti vzdělávání obyvatel a přispívají k dlouhodobému rozvoji dovedností a know-how v dotačním území. Vzájemnou koordinací vzdělávacích a kvalifikačních programů se zlepšuje vzájemný kontakt, mezi obyvatelstvem narůstají poznatky o společné minulosti a odstraňují se jazykové bariéry, které i nadále představují značnou překážku intenzivnějších forem spolupráce.

Mezi českým a bavorským vysokoškolským vzdělávacím systémem existuje řada rozdílností, umocněných nedostatečnými jazykovými znalostmi obyvatelstva, které často ztěžují přístup k regionálnímu trhu práce. Tyto překážky v přeshraničním vysokoškolském vzdělávání v jihočesko-východobavorském regionu mohou být odstraněny harmonizací nabídky vzdělání zajišťovaného univerzitami, konkrétně Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Univerzitou Pasov, zejména ale přípravou společného obsahu jednotlivých studijních programů/oborů. Stanou-li se tímto obsahem navíc otázky, které jsou oběma stranám, tedy české i bavorské, společné a které jsou z důvodů historických, společenskopolitických a společenskovědních zcela nové, jeví se spolupráce těchto institucí nanejvýš relevantní a potřebná.

Předkládaný projekt významně přispěje k podpoře výzkumu, inovací, vzdělávání a zaměstnanosti v regionu Podunají.

 

Projekt podporuje uvedené cíle dokumentu Strategie Evropské unie pro Podunají:

- Podpora udržitelného rozvoje makroregionu, zejména podpora budování výzkumné a inovační infrastruktury; větší efektivita využívání dostupných finančních subvencí pro rozvoj regionu.

- Zvýšení podílu vzdělaných osob v Podunají nad průměrný koeficient Evropské unie, tj. cílená podpora znalostí, dovedností a přípravy na budoucí povolání.

- Podpora kvality vzdělávacích programů a zvýšení mobility studentů v rámci Podunají; rozvoj flexibility trhu práce v Podunají.

- Rozvoj rozmanitosti společenství regionu v oblasti kultury a vzdělávání.

 

Přínosy projektu k uvedeným cílům Strategie Evropské unie pro Podunají jsou:

- Zvyšování prostupnosti vzdělávacích systémů v rámci transhraničního regionu.

- Odbourání jazykových a systémových bariér (procedurální interakce).

- Zvýšení zaměstnanosti dosažené zvýšením úrovně odborných, jazykových a interkulturních kompetencí studentů obou vysokoškolských institucí a tím i zlepšením jejich šancí na uplatnění na regionálním i unijním trhu práce.

- Prohloubení znalostí mladé generace o společnou česko-bavorskou historii a společné česko-bavorské (přeshraniční) kulturní dědictví, a tedy i posílení společné regionální česko-bavorské identity.