Plánovaný postup a záměr projektu

 

Hlavním záměrem projektu je harmonizace nabídky vysokoškolského vzdělávání v česko-bavorském regionu a zvýšení jeho úrovně, čehož bude dosaženo těmito postupy:

 

1. Společnou česko-bavorskou výzkumnou strategií zaměřenou na postižení jazykových a literárních aspektů dokládajících společnou kulturu a historii česko-bavorského regionu, zpracovanou do zcela nových studijních materiálů a implementovanou do výuky. Inovativnost spočívá v samotném obsahu výzkumu, na obou stranách regionu dosud málo reflektovaném, a dále i v realizaci nejnovějších médií ve formě mobilní aplikace.

 

2. Realizací pravidelných mezinárodních workshopů (2x za rok, celkem 6 workshopů), na nichž budou řešiteli projektu a studenty prezentovány průběžné výsledky; zvýší se tak odborné, jazykové a interkulturní kompetence studentů a tím se posílí jejich šance na uplatnění na regionálním trhu práce.

 

3. Vývojem dvojjazyčné databáze obsahující data zjištěná výzkumem, na jejímž základě bude zpracována dvojjazyčná mobilní aplikace a dvoudílná (česká a německá) publikace, jejíž obsah bude začleněn do studijních programů obou univerzit. Mobilní aplikace bude zároveň nabídnuta informačním a kulturním střediskům a turistickým svazům. Dvojjazyčná databáze bude mít rovněž značný odborný potenciál pro budoucí výzkum v dotačním území.

 

4. Závěrečnou konferencí prezentující výsledky projektu určenou pro odborníky, studenty a širokou akademickou veřejnost obou univerzit.

 

5. Webovými stránkami vedoucího partnera a partnera projektu dokumentujícími cíle, aktivity a závěry projektu (budou zřízeny včleněním do institucionálních webů obou univerzit).

 

Konečného cíle projektu, jímž je harmonizace nabídky vzdělání zajišťované vysokoškolskými vzdělávacími institucemi v jihočesko-východobavorském regionu, oblasti s historicky blízkou kulturní tradicí, může být samozřejmě dosaženo pouze na základě kooperace alespoň dvou zahraničních univerzit. Navíc kvůli přetržení

těsných vazeb během 40 let trvajícího komunistického režimu v českých zemích se stále objevuje naléhavá potřeba tento deficit dohnat. Rozhodující je ale vyvážený přístup, který už ze své podstaty mohou naplnit právě vysoké školy.

 

Přeshraniční spolupráce je však nutná i pro vlastní česko-bavorský výzkum, na jehož základě budou zpracovány společné studijní a výukové matriály. Tento výzkum bude zaměřen na postižení jazykových a literárních aspektů dokládajících společnou historii a kulturu česko-bavorského regionu.

 

Projektový partner z Jihočeské univerzity se bude zabývat především literárněvědnou částí tohoto výzkumu, projektový partner z Univerzity Pasov se komplementárně k němu zaměří na oblast lingvistickou.

 

Doklady o kulturním a jazykovém kontaktu obou regionů budou vycházet z výzkumu prováděného jak v jižních Čechách, tak i ve Východním Bavorsku.

 

Výsledkem projektu bude dvojí očekávaná hodnota pro dotační území:

1/ Konkretizace vyššího přeshraničního propojení (vzájemné koordinace) vzdělávacích  nabídek jihočeských a bavorských vysokoškolských institucí a zintenzivnění jazykového kontaktu.

 

2/ Oživení společné historie a kultury obou etnik.

 

Společná česko-bavorská historie a společné česko-bavorské kulturní dědictví se stalo ve druhé polovině 20. století tabu-tématem, o němž se ani na jedné straně nehovořilo. O to důležitější je nyní seznamovat s těmito významnými hodnotami mladou generaci a posilovat tak mezigenerační paměť, společné tradice a jednotnou regionální identitu.

 

Realizace projektu vyžaduje těsnou spolupráci obou partnerů ve všech fázích projektu; nezbytná je vzájemná informovanost o dílčích výsledcích a naprostá komplementarita:

1. Ve fázi výzkumné:

- výběr vhodných respondentů pro přímé zjišťování výchozích dat týkajících se charakteristických životopisů a

pozoruhodných příběhů na straně české i bavorské (oral history) - výběr odborné literatury, vlastních jmen místních a vlastních jmen osobních v dotačním území

- rešerše v archivech

- společné vypracování struktury dvojjazyčné databanky

 

2. Ve fázi ověřovací a doplňovací:

 - společné workshopy s českými a německými akademickými pracovníky a studenty

- překlady textů a zvukových záznamů do češtiny/němčiny

- průběžné vkládání českých a německých dat do databanky

- reciproční vedení kvalifikačních prací studentů zaměřených na zkoumanou problematiku

 

3. Ve fázi aplikační:

- implementace společně zjištěných závěrů týkajících se jihočesko-východobavorského regionu do dvojjazyčné

databáze

- a následně i do dvojjazyčné mobilní aplikace

- tvorba dvoudílné (české a německé) publikace

- tvorba všech dalších materiálů, které budou zařazeny do výukových plánů studijních programů a oborů obou univerzit.

 

Na všech fázích projektu se ve vzájemné spolupráci podílejí 4 vědecko-výzkumní pracovníci Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a 3 vědecko-výzkumní pracovníci Univerzity v Pasově. Čeští a bavorští vědeckovýzkumní pracovníci aktivně spolupracují na všech činnostech projektu, tzn. na fázi výzkumné, na fázi ověřovací a doplňovací i na fázi aplikační. Oba partnery dále v projektu zastupují také studenti a pracovníci oddělení pro vědu a výzkum obou univerzit.