Územně administrativní vymezení výzkumné oblasti

 

Přeshraniční projekt Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Univerzity v Pasově již ve svém názvu geografický prostor obsahuje (Od tradice k budoucnosti. Jazykově-literární dědictví Východního Bavorska a jižních Čech jako fokus univerzitní spolupráce). Z hlediska potřeb společenskovědní část projektu však bylo nutné naznačenou oblast mezi Českými Budějovicemi a Pasovem vymezit přesně. Zkoumaný region byl definován následně. Jakou oblastí je nutné projít či projet, aby byla fyzicky překonána vzdálenost z Českých Budějovic do Pasova? Vždy je optimálním hraničním přechodem pro překročení (dnes již zcela prostupné) státní hranice z pohledu vymezené oblasti Stážný/Philippsreut. Na bavorské straně je trasa do Pasova již jednoznačná. Z česko-bavorské hranice se naopak do Českých Budějovic můžeme vydat dvěma směry. Oblastí Lipenska přes Horní Planou a Český Krumlov nebo je možné zvolit průjezd Prachatickem. Vždy je však nezbytné objet Vojenský prostor Boletice, tj. trasa nevede přímo. Z uvedeného důvodu byla opuštěna myšlenka vzdušné (přímé) spojnice a zvoleno hledisko reálného dopravního spojení.

Předpoklad byl, že méně lidnatá česko-bavorská příhraniční oblast bude koncentrovat obyvatele v místech s lepší dopravní obslužností a dopravním spojením do správních center (ať jich přirozených či umělých). Jedna z možných variant při vymezení projektové oblasti měla geografické východisko s akcentem na vhodné spojení/propojení ČB a Pasova. Druhé hledisko představovala organizace veřejné správy (VS). Záměrem bylo oslovovat vhodné instituce, organizace, úřady apod. se žádostí o spolupráci při vyhledávání dvojjazyčných osob v regionu. Bylo proto nutné vycházet z územní působnosti příslušných orgánů.

Jako nejvhodnější varianta pro realizaci výzkumného záměru byla zvolena syntéza obou přístupů, definovat tedy oblast výzkumu územně (geograficky) i správně (administrativně). Tj. vhodně propojit územní hledisko, tedy určitý prostor s organizací VS v ČR a Bavorsku. Ve výsledku tvoří zkoumanou oblast katastrální území: v ČR vybraných obcí (obce s pověřeným obecním úřadem), v Bavorsku vybraných okresů.

Na obrázcích je šikmým růžovým šrafováním označena územně správní oblast výzkumu. Růžově vybarveny jsou správní oblasti vybraných bavorských okresů a českých obcí. Světlé území uvnitř vymezené oblasti na české straně představuje zmíněný Vojenský újezd Boletice. Modrá linka poté označuje možné/možná spojení mezi Českými Budějovicemi a Pasovem.